FREDRIC M. MELLOR

and 

LEWIS C. WALTON

 

            POW/ MIA    

MEMORIAL

 

FREDRIC M. MELLOR  ~  LEWIS C. WALTON

 

 

 

Located at Hayward St. Pontiac Ave.

 

FREDRIC M. MELLOR  ~  LEWIS C. WALTON